Korzyści związane z projektem

  • Opracowanie strategii CSR i metod raportowania

  • Firma FOLPAK od chwili powstanie nie posiadała strategii CSR. Wszystkie działania mające na ochronę środowiska naturalnego wykraczające poza te regulowane prawem, podejmowane były przez Zarząd w sposób intuicyjny - wynikający z własnej świadomości. Naturalnym, kolejnym krokiem w celu usankcjonowania podejmowanych przez Zarząd działań stało się stworzenie spójnej z organizacją, indywidualnej strategii CSR.

  • Zwiększenie wiarygodności firmy jako solidnego partnera w biznesie i uczciwego pracodawcy

  • Koncepcja społecznej odpowiedzialności konsekwentnie realizowana przez przedsiębiorstwo może przyczynić się do poprawy konkurencyjności i budowania trwałej przewagi nad konkurentami. Jednocześnie komunikowanie wychodzących poza obecne standardy działań wzmocni wizerunek organizacji, jako solidnego oraz odpowiedzialnego partnera. Społecznie odpowiedzialne prowadzenie biznesu należy do podstawowych (obok organizacji i technologii) sposobów budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku, a społeczne zaangażowanie jest rozważane jako „nowy wskaźnik biznesowy” i „długofalowa inwestycja”.

  • Podniesienie kwalifikacji personelu poprzez m.in. wykorzystanie narzędzi ICT w komunikacji
  • Upowszechnianie zasad CSR